Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (versie 201101)

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en/of werkzaamheden tussen dansschool MovesYou, hierna te noemen: “de dansschool”, en een wederpartij waarop de dansschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien de dansschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de dansschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. De dansschool heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 6. Bezoekers, als leden, gasten, etc., dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein of in de dansschool aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 7. Van lessen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de deelnemer en de dansschool expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de deelnemer.
 8. De tariefstelling en de leerstof van de lessen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is deelnemers tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de les op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. De overtreding van dit verbod verplicht het (voormalige) deelnemer zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
 9. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein of in de dansschool.
 10. Het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 11. De dansschool is niet verantwoordelijk te achten voor de gevolgen van eventuele ongevallen, het in ongerede raken van de in of bij haar ruimten achtergelaten kleding, gelden, andere voorwerpen of voertuigen. De dansschool aanvaardt geen aansprakelijkheid zodat de deelnemen hen hierbij van iedere aansprakelijkheid vrijwaart.
 12. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, telefoon, smartphone, tape, enz.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 13. De dansschool is eigenaar van beeldmateriaal van tijdens de danslessen en/of optredens en zal dit naar gepastheid inzetten voor promotiedoeleinden (bijvoorbeeld in een online fotoalbum of een post op social media) waarbij altijd herkenbaarheid (zonder naam/tags) in acht zal worden genomen indien dit is aangegeven door het lid (dit kan per mail naar info@dansschoolmovesyou.nl).

Artikel 2 Inschrijving, contractsduur, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les. De dansschool bepaalt het aantal deelnemers, en op welke dagen en tijden dansonderricht kan worden genoten. Men zal zich hiernaar individueel dienen te richten.
 2. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd.
 3. Inschrijving wordt schriftelijk behandeld.
 4. De overeenkomst tussen de dansschool en de deelnemer wordt aangegaan voor 1 jaar, resterende van 1 jaar of 3 maanden en wordt steeds automatisch met aangegane periode verlengd.
 5. De overeenkomst eindigt aan het einde van de lopende periode indien het lid voor het einde van de lopende periode de dansschool schriftelijk of elektronisch via e-mail meedeelt met de activiteiten te willen stoppen. Als dan ontvangt het lid een bewijs van opzegging. Zonder bewijs van opzegging loopt het lidmaatschap automatisch door, als reeds gemeld.
 6. Door inschrijving voor een les gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de dansschool en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.
 7. Indien de dansschool bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de dansschool onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 3 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De dansschool mag de les annuleren indien daartoe gegrond redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, overlijden, ziekte en dergelijke. Ingeval van (aangekondigde) annulering voor aanvang van de les heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het lesgeld. Vindt een langdurige annulering van meerdere lessen plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 2. Wanneer een deelnemer langdurig (langer dan één maand) niet in staat is de lessen te volgen, indien daartoe gegronde redenen zijn is een compensatieregeling mogelijk in overleg met de dansschool en afhankelijk van de situatie.
 3. Wanneer het lidmaatschap tussentijds beëindigd wordt, blijft men niettemin de contributie verschuldigd.
 4. De dansschool is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen.
 2. De betaling is mogelijk door middel van contante betaling of overschrijving.
 3. Inschrijfkosten dienen gelijk met de betaling van de contributie te geschieden.
 4. Bij het niet tijdig voldoen van de contributie (en inschrijfkosten) is het bestuur gemachtigd hiervoor maatregelen te treffen.